Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Organizacja   >   Przedmiot i zakres działania

Przedmiot i zakres działania

Przedmiot i zakres działania

Do podstawowych statutowych zadań Instytutu należy prowadzenie prac
naukowo-badawczych oraz służb państwowych w dziedzinach:

 1. meteorologii,
 2. hydrologii,
 3. oceanologii,
 4. gospodarki i inżynierii wodnej,
 5. jakości zasobów wodnych.

Celem działania Instytutu jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa, gospodarki narodowej
i obronności Państwa w zakresie jego działania.

Cel ten Instytut realizuje przez prowadzenie prac badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych oraz przez utrzymanie sieci obserwacyjno-pomiarowej, prowadzenie obserwacji i pomiarów, opracowywanie prognoz i ekspertyz.

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

 1. prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie fizyki i chemii atmosfery, klimatologii, agrometeorologii, hydrologii, oceanologii, fizyki, chemii i biologii wody, hydrodynamiki wód, bilansowania i gospodarowania zasobami wodnymi, inżynierii wodnej i bezpieczeństwa budowli wodnych, ekonomiki, planowania i prognozowania w gospodarce i inżyniera wodnej oraz w meteorologii, hydrologii i oceanologii a także prowadzenie prac w zakresie procesów i czynników kształtujących jakość zasobów wodnych;
 2. prowadzenie systematycznych pomiarów i obserwacji przy pomocy podstawowych sieci stacji i posterunków oraz sieci pomiarowych specjalnych;
 3. zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie materiałów pomiarowych i obserwacyjnych krajowych i zagranicznych oraz udzielanie informacji z zakresu prowadzonych prac;
 4. opracowywanie i rozpowszechnianie prognoz i ostrzeżeń dla osłony ludności oraz gospodarki narodowej i obronności Państwa – wraz z prognozowaniem jakości zasobów wodnych i zanieczyszczeń atmosfery;
 5. opracowywanie ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących dla potrzeb ochrony ludności i mienia przed klęskami żywiołowymi i katastrofami budowlanymi;
 6. prowadzenie badań w zakresie ochrony przed żywiołowym działaniem sił przyrody;
 7. wydawanie opinii i ekspertyz z dziedzin będących przedmiotem działalności Instytutu;
 8. konstruowanie, badanie, wytwarzanie, sprawdzanie i legalizacja aparatury i sprzętu;
 9. doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych kadr oraz nadawanie stopni naukowych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami;
 10. gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej z dziedzin będących przedmiotem działalności Instytutu; prowadzenie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej;
 11. prowadzenie działalności wydawniczej;
 12. prowadzenie prac normalizacyjnych i unifikacyjnych związanych z działalnością;
 13. wykonywanie zadań związanych z obronnością kraju, określonych odrębnymi przepisami;
 14. organizowanie sympozjów i konferencji naukowych z dziedzin będących przedmiotem działalności Instytutu;
 15. uczestniczenie w działalności Światowej Organizacji Meteorologicznej i innych agend wyspecjalizowanych ONZ oraz prowadzenie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
 16. wykonywanie innych zadań zlecanych.