Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
28.06.2021

Staż podoktorski (post-doc) – Modelowanie numeryczne dyspersyjnych przepływów turbulentnych z uwzględnieniem oddziaływań w skali cząstek, IMGW-PIB, Warszawa, Polska

Staż podoktorski (post-doc)

Modelowanie numeryczne dyspersyjnych przepływów turbulentnych z uwzględnieniem oddziaływań w skali cząstek

Instytut Meteorologii I Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska

 

O projekcie

Niniejszy projekt jest realizowany w ramach polsko-chińskiej współpracy w zakresie badań podstawowych, wspieranej przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Celem projektu jest opracowanie metod obliczeniowych i przeprowadzenie szczegółowej analizy turbulentnych przepływów zawierających małe kropelki wody. Wiedza w tym zakresie ma duże znaczenie w meteorologii do opisu procesów mikrofizycznych zachodzących w chmurach oraz badania procesów powstawania ciepłego deszczu. Problem ten ma również bardziej ogólne znaczenie w różnych zastosowaniach przemysłowych. Znajdują się one na styku badań akademickich i problemów praktycznych (np. koalescencja / rozpad kropel w rozpylaczach lub względna dyspersja cząstek). Popularnonaukowy opis projektu można znaleźć na stronie:https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2019-04-26-sheng1?language=en przycisk „Schemat finansowania”, zakładka „SHENG-ST”, pozycja nr 7. Realizacja projektu będzie polegała na dalszym rozwoju modelu numerycznego do bezpośrednich symulacji numerycznych (DNS),poprzez opracowanie specjalnego modułu do reprezentowania oddziaływań aerodynamicznych między cząsteczkami. Ten masowo równoległy kod MPI będzie wykorzystywany do badania statystyki, struktury, dynamiki turbulencji w małej skali i dynamiki zawieszonych cząstek inercyjnych.

Oferta

Oferujemy staż podoktorski (typu post-doc) na okres 12 miesięcy (z możliwością wydłużenia o kolejne 9 miesięcy, jeśli realizacja projektu zostanie przedłużona) w Zakładzie Prognoz Numerycznych COSMO, IMGW-PIB Warszawa, Polska (www.imgw.pl).

Praca w pełnym wymiarze godzin (40 h / tygodniowo) jest finansowana przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Nie ma ograniczeń co do obywatelstwa wnioskodawcy, jednakże Instytut nie pokrywa kosztów związanych z relokacją wnioskodawcy ani jego podróży do domu. Oprócz konkurencyjnej pensji kandydat będzie miał okazję brać udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, aby zaprezentować swoje wyniki badań, a także, w uzasadnionych przypadkach, wziąć udział w letnich szkołach i warsztatach. Przewiduje się także pobyt badawczy (kilka tygodni) na uniwersytecie w Shenzhen w Chinach, partnerze projektu.

Zadania

Projekt ma charakter teoretyczno-obliczeniowy i obejmuje modelowanie numeryczne przepływów dwufazowych z fazą rozproszoną w postaci małych kropelek wody. Do symulacji numerycznych zostanie wykorzystany nowoczesny, zrównoleglony kod komputerowy o wysokiej wydajności obliczeniowej. Program ten wykorzystuje standardowe podejście Eulera-Lagrange’a do opisu dynamiki modelowanych układów. Kandydat będzie korzystał z tego programu i dalej go rozwijał, wprowadzając nowe modele fizyczne i matematyczne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z dr hab. Bogdan Rosa prof. IMGW-PIB telefonicznie (+48 22 56 94 362) lub e-mailem (bogdan.rosa@imgw.pl).

Wymagania

Poszukujemy zmotywowanego kandydata, gotowego do pracy w środowisku badawczym o ściśle określonych terminach realizacji zadań, gotowego do nauki i zdobywania nowych doświadczeń.

Szczegółowe wymagania:

 • doktorat (w dniu podpisania umowy, ale nadany nie wcześniej niż w 2014 r.) z fizyki, matematyki stosowanej lub inżynierii (mechanicznej, chemicznej, lotniczej lub dziedzin pokrewnych), najlepiej związany z przepływami turbulentnymi
 • udokumentowany spis publikacji: recenzowane artykuł w czasopismach naukowych i publikacje konferencyjne.
 • umiejętność matematycznego myślenia i wiedza fizyczna do rozwiązywania badanych problemów
 • praktyczna wiedza z zakresy numerycznej dynamiki płynów. Dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu przepływów wielofazowych.
 • silna motywacja i zdolność do samodzielnej pracy
 • Znajomość systemu operacyjnego Linux i dobra znajomość języków programowania: Fortran, C lub C++, Python lub podobne (do przetwarzania danych z numerycznych).
 • wiedza użytkowa i doświadczenie programistyczne w zakresie oprogramowania CFD i/lub obliczeń równoległych (będzie dodatkowym atutem)
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Dobrze zorganizowana osoba z dobrymi umiejętnościami analitycznymi i komunikacyjnymi.

Procedura wyboru

Składanie wniosków będzie możliwe od 28 czerwca do 31 lipca 2021 r., przewidywany 1 wakat.

Wnioski powinny zawierać list motywacyjny, CV, zdjęcie, niezbędne tłumaczenia, dyplomy, listę publikacji oraz dane kontaktowe do dwóch osób, które mogą potwierdzić kompetencje kandydata. W liście motywacyjnym wnioskodawca powinien wskazać, w jakim zakresie niniejszy projekt jest zbieżny z jego wcześniej zdobytym wykształceniem, prowadzonymi badaniami i kompetencjami. W ocenie wniosków szczególny nacisk zostanie położony na wykształcenie, doświadczenie i predyspozycje osobiste, a także motywację i kwalifikacje określone w ogłoszeniu. Zgłoszenie należy przesyłać zwykłą pocztą na adres: IMGW-PIB, Podleśna 61, 01-673Warszawa, Polska lub pocztą elektroniczną na adres bogdan.rosa@imgw.pl z adnotacją: „Aplikacja post-doc: Sheng”. Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO.W razie potrzeby wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną(osobiście lub za pośrednictwem wideokonferencji w Internecie).

Klauzula informacyjna

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61, Polska jest administratorem danych osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych i uchylająca dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane mogą być przekazywane do: Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN (IMP PAN), ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, Polska. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w IMP PAN:  iod(at)imp.gda(.)pl. Dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych ani krajów trzecich.

Okres przechowywania danych reguluje instrukcja biurowa IMGW-PIB, oparta na ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. O krajowych zasobach archiwalnych i archiwach (Dz. U. z 2020 r. Poz. 164).

Dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zakończenia procesu rekrutacji i podpisania umowy z wybranym kandydatem. Wnioskodawca ma prawo do poprawienia lub usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych lub ich przenoszenia. Wnioskodawcy mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne na podstawie przepisów prawa. Niedostarczenie danych osobowych spowoduje niemożność wzięcia pod uwagę danego wniosku w procesie rekrutacji. Nie ma zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania na podstawie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uzyskania danych IMWN-PIB zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych i uchylająca dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Mogę wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie za pomocą oświadczenia wysłanego do IMGW-PIB z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61, Polska.

Wszystkie aplikacje muszą zawierać wyżej określoną zgodę, aby mogły zostać przetworzone. Brak takiej zgody spowoduje, że każda aplikacja będzie nieważna. Zgoda może być złożona na piśmie lub w formie podpisanego i zeskanowanego dokumentu na adres podany w ogłoszeniu.

Data i podpis

 

 

 

Opening for post-doc position

Numerical modeling of dispersed turbulent flows considering particle-scale interactions

Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute, Warsaw, Poland

 

About the project

In the framework of Chinese-Polish collaboration in the fundamental research, supported by the National Science Centre (NCN, Poland), the present project SHENG is focused on the development of computational methods and detailed analysis of turbulent flows containing small water droplets. The problem is of major relevance in meteorology for cloud microphysics and the warm rain formation. It is also of general interest in various industrial applications. They are at the crossroads between academic research and practical concerns (e.g. droplet coalescence/breakup in sprays or short-time relative particle dispersion). For apopular description see: https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2019-04-26-sheng1?language=enthe button „Funding scheme”, choose „SHENG-ST”, Position No.7.The main aim of the projectis further development of the numerical model for direct numerical simulation (DNS) by implementing a special module for representing aerodynamic interactions between particles. This massively parallel MPI code will be used to study statistics, structure, dynamics of small scalet urbulence and dynamics of suspended inertial particles.

The offer

We offer a post-doc position for 12 months, with a possible prolongation for another9 months if the project is approved for extension, in the Department for NumericalWeather Forecasts COSMO, IMGW-PIB Warsaw, Poland (www.imgw.pl/en/). A full time (40 h/week) position is funded by the Polish National Science Centre (NCN).There are no constraints as to the nationality of the applicant, although there are no relocation or home-travel funds offered. In addition to a competitive salary, the candidate will have an opportunity to take part in national and international conferences to present his/her research findings, also, when justified, to participate in summerschools, workshops. A research stay (a few weeks) at the Southern University of Science and Technology in Shenzhen, China, the project partner, is foreseen as well.

Tasks

The project is of theoretical and numerical nature: it involves simulations of two-phase flowswith the dispersed phase in the form of small droplets, applying an Eulerian-Lagrangian approach implemented in an in-house, state-of-the-art, highly parallel and efficient code. The candidate will use and further develop the code, introducing new physical and mathematical models. For further information, please contact dr hab. Bogdan Rosa prof. IMGW-PIB by phone (+48 519 104 630) or email (bogdan.rosa@imgw.pl).

Requirements

We are looking for a motivated candidate with intellectual curiosity, willing to work in the research environment against tight deadlines, ready learn and gain new experience. Specific requirements:

 • PhD degree (on the date of signing the contract and awarded no earlier than 2014) inphysics, applied mathematics or engineering (mechanical, chemical, aerospace orrelated field), preferably related to turbulent flows
 • proven publication record: peer-reviewed journal papers and international conference contributions
 • skilled in mathematical thinking, physical approach to the problems,
 • working knowledge in Computational Fluid Dynamics; familiarity with multiphase flowswill be an asset
 • strong motivation, proven ability to work independently
 • knowledge of Linux OS and good skills in programming languages: Fortran or C orC++, Python or alike (for the numerical data postprocessing)
 • operational knowledge and development experience of CFD software and/or parallelcomputing
 • good command of written and spoken English
 • well-organised person with good analytical and communication skills.
 • strong motivation, proven ability to work independently

Selection procedure

Submission of applications will be possible from June 28 through July 31, 2021. One person will be employed.

The applications should include a cover letter, CV, photo, all transcripts, diplomas, list of publications, and contact information for two reference persons. As the motivation for fundamental scientific research of practical relevance is essential, applicants are required to point out in their cover letter how the project will build upon their previous education, researchand competence. In the evaluation of which candidate is best qualified, emphasis will be placed on education, experience and personal suitability, as well as motivation, in terms of the qualification requirements specified in the advertisement. Please submit your application by regular mail to: IMGW-PIB, Podleśna 61, 01-673 Warsaw, Poland or by e-mail to bogdan.rosa@imgw.pl with the annotation / subject line: “Post-docapplication: Sheng”. The signed RODO clause should be attached to the application. If needed, selected Candidates may be invited for an interview (in person or via videoconference on Internet).

Information clause

Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute with its seatin Warsaw (01-673), ul. Podleśna 61, Poland is the administrator of personal data. Contact data to the Personal Data Protection Inspector: iodo@imgw.pl. Personal data are processedon the grounds of art. 6 paragraph 1 letter a and b of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural personswith regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, andrepealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). The data may be transferred to The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery PolishAcademy of Science (IMP PAN), ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, Poland. Contact data to thePersonal Data Protection Inspector in IMP PAN: iod(at)imp.gda(.)pl. The data are nottransferred to international organizations or third countries. The period of data storage is regulated by Office instruction of IMWN-NRI, which is basedon the bill of 14th July 1983 on national archival resource and archives (Dz. U. z 2020 r.poz.164).The data will be used solely in order to complete the recruitment process and sign a contractwith the chosen candidate. The applicant has the right to correct or delete the data, restrictprocessing of the data or their transfer. The applicants have the right to access their own data, right to withdraw their consent at any time and to lodge a complaint to the President of the Personal Data Protection Office. Provision of personal data is voluntary, based on legal provisions. Failure to provide personal data will result in impossibility of a given applicationto be taken into account in the recruitment process. There is no automated decision-makingnor profiling based on personal data. I herby consent to the processing of my personal data in order to obtain data of the IMWNNRI in accordance with art. 6 paragraph 1 letter a and b of the Regulation (EU) 2016/679 ofthe European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). I can withdraw myconsent at any time by means of a declaration sent to the IMWN-NRI with its seat in Warsaw (01-673), ul. Podleśna 61, Poland. All applications must contain the above specified consent in order to be processed. Lack of such consent will render any application null and void. The consent may be submitted inwriting or as a form of a signed and scanned document at any of the addresses specified in the announcement.

(date and signature)

 

 

Załączniki:

Informację wytworzył: Bogdan Rosa

Informację opublikował: Robert Kazimierczak

Liczba wyświetleń: 1205

Data wytworzenia: 28 czerwca 2021, 8:00

Data publikacji: 28 czerwca 2021, 8:50

Data ostatniej modyfikacji: 31 lipca 2021, 23:59

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
31 lipca 2021 o 23:59:07 [Current Revision] Robert Kazimierczak
28 czerwca 2021 o 08:52:11 Robert Kazimierczak
28 czerwca 2021 o 08:51:22 Robert Kazimierczak
28 czerwca 2021 o 08:51:16 Robert Kazimierczak
28 czerwca 2021 o 08:50:33 Robert Kazimierczak