Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
02.04.2020

Oferta pracy dla magistranta/Job offer for graduate student

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do udziału w projekcie Narodowego Centrum Nauki OPUS14/2017 pt.
„Analiza przepływów turbulentnych z fazą dyspersyjną – wpływ dwustronnego sprzężenia pędu oraz grawitacji na statystyki ruchu cząstek”.

Termin przesyłania dokumentów: 20 maj 2020 r.

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o wybranie i zawarcie w CV oraz aplikacji zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uzyskania danych IMGW-PIB zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych i uchylająca dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Mogę wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie za pomocą oświadczenia wysłanego do IMGW-PIB z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61, Polska. Wszystkie aplikacje muszą zawierać wyżej określoną zgodę, aby mogły zostać przetworzone. Brak takiej zgody spowoduje, że każda aplikacja będzie nieważna. Zgoda może być złożona na piśmie lub w formie podpisanego i zeskanowanego dokumentu na adres podany w ogłoszeniu.

 

The Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute invites you to participate in the project of the National Science Center OPUS14 / 2017
„Turbulent flow analysis with the dispersion phase – the impact of two-sided coupling of momentum and gravity on particle motion statistics”.

Deadline for sending documents: May 20, 2020.

Information clause – Klauzula informacyjna
Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute with its seat in Warsaw (01-673), ul. Podleśna 61, Poland is the administrator of personal data. Contact data to the Personal Data Protection Inspector: iodo@imgw.pl. Personal data are processed on the grounds of art. 6 paragraph 1 letter a and b of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). The data are not transferred to other recipients, an international organizations or third countries. The period of data storage is regulated by Office instruction of IMWN-NRI, which is based on the bill of 14th July 1983 on national archival resource and archives (Dz. U. z 2020 r. poz.164).The data will be used solely in order to complete the recruitment process and sign a contract with the chosen candidate, but no longer than for three months from the date of sending the CV. With the consent of the candidates, within 1 year of the end of the recruitment process, personal data will be processed in subsequent recruitments conducted by the personal data administrator. The applicants have the right to access their own data, right to withdraw their consent at any time and to lodge a complaint to the President of the Personal Data Protection Office. Provision of personal data is voluntary, based on legal provisions. Failure to provide personal data will result in impossibility of a given application to be taken into account in the recruitment process. There is no automated decision-making nor profiling based on personal data.Depending on your decision on the needs for which personal data will be processed, please select and include in the CV and application consent as follows:□ I agree to the processing of personal data contained in my application by IMGW-PIB with its registered office in Warsaw (postcode 01-673), ul. Podleśna 61 for the needs of the recruitment process.□ I agree to the processing of personal data contained in my application by IMGW-PIB with its registered office in Warsaw (postcode 01-673), ul. Podleśna 61 for the needs of future recruitment processes, including for other positions.I herby consent to the processing of my personal data in order to obtain data of the IMWN-NRI in accordance with art. 6 paragraph 1 letter a and b of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). I can withdraw my consent at any time by means of a declaration sent to the IMWN-NRI with its seat in Warsaw (01-673), ul. Podleśna 61, Poland.All applications must contain the above specified consent in order to be processed. Lack of such consent will render any application null and void. The consent may be submitted in writing or as a form of a signed and scanned document at any of the addresses specified in the announcement.

Załączniki:

Informację wytworzył: Joanna Temiza

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1692

Data wytworzenia: 2 kwietnia 2020, 15:09

Data publikacji: 2 kwietnia 2020, 15:09

Data ostatniej modyfikacji: 20 maja 2020, 23:59

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
20 maja 2020 o 23:59:26 [Current Revision] Agnieszka Madejak
2 kwietnia 2020 o 15:09:21 Agnieszka Madejak