Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
01.04.2020

Staż podoktorski /The job offer IMWM-NRI for POST-DOC

Staż podoktorski (post-doc)
Modelowanie numeryczne dyspersyjnych przepływów turbulentnych z uwzględnieniem oddziaływań w skali cząstek

Instytut Meteorologii I Gospodarki Wodnej ­– Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska

Składanie wniosków będzie możliwe do 20 maja, 2020 r.

Klauzula informacyjna Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61, Polska jest administratorem danych osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych i uchylająca dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane mogą być przekazywane do: Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN(IMP PAN), ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, Polska. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w IMP PAN: iod(at)imp.gda(.)pl. Dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych ani krajów trzecich.Okres przechowywania danych reguluje instrukcja biurowa IMGW-PIB, oparta na ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. O krajowych zasobach archiwalnych i archiwach (Dz. U. z 2020 r. Poz.164). Dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zakończenia procesu rekrutacji i podpisania umowy z wybranym kandydatem. Wnioskodawca ma prawo do poprawienia lub usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych lub ich przenoszenia. Wnioskodawcy mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne na podstawie przepisów prawa. Niedostarczenie danych osobowych spowoduje niemożność wzięcia pod uwagę danego wniosku w procesie rekrutacji. Nie ma zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania na podstawie danych osobowych.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uzyskania danych IMGWPIBzgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych i uchylająca dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Mogę wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie za pomocą oświadczenia wysłanego do IMGW-PIB z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61, Polska.Wszystkie aplikacje muszą zawierać wyżej określoną zgodę, aby mogły zostać przetworzone.Brak takiej zgody spowoduje, że każda aplikacja będzie nieważna. Zgoda może być złożona n piśmie lub w formie podpisanego i zeskanowanego dokumentu na adres podany w ogłoszeniu.

 

 

Opening for post-docposition
Numerical modeling of dispersed turbulent flows considering particle-scale interactions
Institute of Meteorology and Water Management –National Research Institute
Warsaw, Poland

Submission of applications will be possiblethrough May 20, 2020.

Information clause
Institute of Meteorology and Water Management –National Research Institute with its seat in Warsaw (01-673), ul. Podleśna 61, Poland is the administrator of personal data. Contact data to the Personal Data Protection Inspector: iodo@imgw.pl. Personal data are processed on the grounds of art. 6 paragraph 1 letter a and b of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).The data may be transferred to The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Science (IMP PAN), ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, Poland. Contact data to the Personal Data Protection Inspector in IMP PAN: iod(at)imp.gda(.)pl. The data are not transferred to international organizations or third countries.The period of data storage is regulated by Office instruction of IMWN-NRI, which is based on the bill of 14th July 1983 on national archival resource and archives (Dz. U. z 2020 r. poz.164). The data will be used solely in order to complete the recruitmentprocess and sign a contract with the chosen candidate. The applicant has the right to correct or delete the data, restrict processing of the data or their transfer. The applicants have the right to access their own data, right to withdraw their consent at any time and to lodge a complaint to the President of the Personal Data Protection Office. Provision of personal data is voluntary, based on legal provisions. Failure to provide personal data will result in impossibility of a given application to be taken into account in the recruitment process. There is no automated decision-making nor profiling based on personal data. I herby consent to the processing of my personal data in order to obtain data of the IMWN-NRI in accordance with art. 6 paragraph 1 letter a and b of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). I can withdraw my consent at any time by means of a declaration sent to the IMWN-NRI with its seat in Warsaw (01-673), ul. Podleśna 61, Poland.All applications must contain the above specified consent in order to be processed. Lack ofsuch consent will render any application null and void. The consent may be submitted in writing or as a form of a signed and scanned document at any of the addresses specified in the announcement.

Załączniki:

Informację wytworzył: Bogdan Rosa

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 2168

Data wytworzenia: 1 kwietnia 2020, 8:17

Data publikacji: 1 kwietnia 2020, 8:22

Data ostatniej modyfikacji: 20 maja 2020, 23:59

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
20 maja 2020 o 23:59:26 [Current Revision] Agnieszka Madejak
1 kwietnia 2020 o 16:45:13 Agnieszka Madejak
1 kwietnia 2020 o 16:38:37 Agnieszka Madejak
1 kwietnia 2020 o 08:23:22 Agnieszka Madejak
1 kwietnia 2020 o 08:22:54 Agnieszka Madejak