Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
04.07.2019

Praktyki – analizy przestrzenne w oparciu o oprogramowanie GIS, Warszawa (wersja archiwalna)

Przeglądasz starą wersję tego wpisu z 4 lipca 2019 o 07:54:57. Kliknij tutaj, aby zobaczyć aktualną wersję.

Centrum Modelowania Powodziowego i Suszy w Krakowie (lokalizacja Warszawa) zaprasza na bezpłatne praktyki

Centrum Modelowania Powodziowego i Suszy w Krakowie (CMPiS Kraków) realizuje zadania ustawowe o charakterze strategicznym w zakresie wyznaczania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo wystąpienia zjawisk ekstremalnych w kraju.

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa) wymaga przygotowania map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP), których opracowanie powierzono Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowemu Instytutowi Badawczemu.

Pierwotnie, mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały opracowane i przekazane w ramach projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) przez IMGW-PIB – Centra Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni, Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu.

Obecnie mapy podlegają sprawdzaniu, aktualizacji i weryfikacji.

Zakres map zagrożenia powodziowego:

Mapy zagrożenia powodziowego są sporządzane dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, a na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się obszary o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi:

 • obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%);
 • obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%),
 • obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%),

oraz obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku:

 • zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego,
 • zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwsztormowego (budowli ochronnych pasa technicznego – według ustawy Prawo wodne, obowiązującej przed 12 lipca 2014 r.)

Ponadto na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się:

 • głębokość wody;
 • oraz prędkość wody i kierunki przepływu wody – dla miast wojewódzkich i miast na prawach powiatu oraz innych miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 000 osób.

Gdy mówimy o obszarach, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi np. 1% (czyli raz na 100 lat), należy przez to rozumieć, że do obliczeń wykorzystano przepływ wody (maksymalny) o wartości prawdopodobieństwa wystąpienia 1%. Przepływy te oblicza się na podstawie wartości maksymalnych przepływów rocznych, obserwowanych w wieloleciu (z co najmniej 30 lat) w danym przekroju wodowskazowym rzeki. Przepływ maksymalny o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% oznacza, że statystycznie takie natężenie przepływu może pojawić się w danym przekroju 1 raz na 100 lat. Nie oznacza to, że powódź o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% występuje w odstępach stuletnich. Należy pamiętać, że jest to wielkość statystyczna, bazująca na danych historycznych.

Obszary zagrożenia powodziowego, przedstawione na mapach, uzyskiwane są w wyniku matematycznego modelowania hydraulicznego, które jest realizowane przez m.in. Centrum Modelowania Powodziowego i Suszy w Krakowie. W procesie modelowania wykorzystuje się bardzo dokładne dane przestrzenne, pozyskane metodą lotniczego skaningu laserowego tj.: numeryczny model terenu, którego dokładność wysokościowa sięga 10 – 15 cm oraz numeryczny model powierzchni terenu. Na potrzeby sporządzenia map opracowano również dane hydrologiczne, uwzględniające przepływy maksymalne, które są obserwowane na stacjach sieci państwowej służby hydrologiczno -meteorologicznej.

Uzupełnieniem map zagrożenia powodziowego będą mapy ryzyka powodziowego, określające wartości potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiające obiekty narażone na zalanie w przypadku wystąpienia powodzi o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia. Są to obiekty, które pozwolą na ocenę ryzyka powodziowego dla zdrowia i życia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej, czyli grupy, dla których należy ograniczyć negatywne skutki powodzi zgodnie z celami Dyrektywy Powodziowej.

W tym celu dla obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego, zostaną naniesione takie elementy jak:

 • szacunkowa liczba ludności zamieszkującej obszar zagrożony;
 • budynki mieszkalne oraz obiekty o szczególnym znaczeniu społecznym (tj. szpitale, szkoły, przedszkola, hotele, centra handlowe i inne) – dla których głębokość wody wynosi > 2 m oraz < 2 m (graniczna wartość głębokości wody – 2m została przyjęta w związku z przyjętymi przedziałami głębokości wody i ich wpływu na stopień zagrożenia dla ludności i obiektów budowlanych;
 • obszary i obiekty zabytkowe;
 • obszary chronione tj. ujęcia wód, strefy ochronne ujęć wody, kąpieliska, obszary ochrony przyrody;
 • potencjalne ogniska zanieczyszczeń wody, w przypadku wystąpienia powodzi tj. zakłady przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, składowiska odpadów, cmentarze;
 • wartości potencjalnych strat dla poszczególnych klas użytkowania terenu, tj. tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny przemysłowe, tereny komunikacyjne, lasy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki rolne, wody.

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego jako dokumenty planistyczne stanowią w praktyce nietechniczny środek ochrony przeciwpowodziowej mający na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych konsekwencji powodzi. Celem powstania tych dokumentów jest właściwe zarządzanie ryzykiem, jakie może stwarzać powódź dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, gospodarki.

Mapy stanowią podstawę dla racjonalnego planowania przestrzennego na obszarach zagrożonych powodzią, a tym samym dla ograniczania negatywnych skutków powodzi.

Jednak głównym celem opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego jest stworzenie podstaw do opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym – ostatniego etapu wdrażania Dyrektywy Powodziowej. Mapy te będą skutecznym narzędziem pozyskiwania danych, podstawą ustanawiania priorytetów i podejmowania dalszych decyzji o charakterze technicznym, finansowym i politycznym dotyczących zarządzania ryzykiem powodziowym.

Aby możliwe było sprawne przeprowadzenie całego procesu zarządzania ryzykiem powodziowym, uwzględniając skomplikowany proces modelowania niezbędne jest wykształcenie specjalistów zarówno w zakresie samego modelowania, ale także wieloaspektowych analiz przestrzennych.

Oferujemy ciekawą bezpłatną praktykę w doświadczonym zespole, możliwość zdobywania doświadczenia w realizacji dużego projektu, zapoznanie się i praktyczne wykorzystywanie narzędzi informatycznych służących do odwzorowania naturalnych procesów, związanych z obiegiem wody w przyrodzie.

Praktyka realizowana będzie w wymiarze 1 etatu, od poniedziałku do piątku w obszarze wsparcia w zakresie przygotowania danych do modelowania, pracy na dużych zbiorach danych za pomocą narzędzi GIS, w tym wykonywanie analiz przestrzennych na danych wektorowych i rastrowych.

 

Wypełniony formularz zgłoszenia wraz z cv i zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy wysyłać na adres: marta.barszczewska@imgw.pl

 

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania rekrutacji.

Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

W zależności od Pani/Pana decyzji na jakie potrzeby będą przetwarzane dane osobowe, proszę o wybranie i zawarcie w CV zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez IMGW-PIB z siedzibą w 01-673 Warszawa, Podleśna 61 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”

Załączniki:

Informację wytworzył: Marta Barszczewska

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 4969

Data wytworzenia: 4 lipca 2019, 7:25

Data publikacji: 4 lipca 2019, 7:53

Data ostatniej modyfikacji: 15 czerwca 2021, 14:48

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
15 czerwca 2021 o 14:48:00 [Current Revision] Agnieszka Madejak
4 lipca 2019 o 07:54:57 Agnieszka Madejak