Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Status prawny

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, utworzony uchwałą nr 338/72
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1972 r. w sprawie połączenia Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego z Instytutem Gospodarki Wodnej,

Statut IMGW-PIB z dnia 30 sierpnia 2011r.
Ustawa o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010r. Dz.U.2010.96.618
Ustawa prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. Dz.U. z 2012 r. poz. 145

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego (Dziennik Ustaw nr 172 poz. 1164)

Nadzór nad Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej sprawuje Minister Środowiska.

Siedzibą Instytutu jest m. st. Warszawa.


Zamieszczono: Luty 10, 2011 przez admin